7/5/2019
VIA 4007
Mile 62.82 CN Guelph Sub, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
VIA 8107
Mile 62.82 CN Guelph Sub, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
     
VIA 6411
Mile 62.82 CN Guelph Sub, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
           
AEQX 817005
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
           
AXLX 20036r
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
AXLX 20046r
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
AXLX 20074r
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
AXLX 20078r
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
AXLX 20097
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
     
CN 4713
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
CN 4784
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
CN 4784 & 4713
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
CNA 405544
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
           
CRDX 20439
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
CRDX 20466
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
CRDX 20477
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
FURX 855150
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
FURX 855162
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
     
GACX 2725
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
GACX 12361
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
GACX 12362
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
GACX 12365
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
 
GACX 12370
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe
     
LCGX 707
CN Kitchener Yard, Kitchener, Ontario
7/5/2019
Carson Wiebe